Notulen clubbijeenkomsten

      Geen reacties op Notulen clubbijeenkomsten

Notulen van de bijeenkomst op 4 oktober 2021 in de Huesmolen te Hoorn. Aanwezig: 42 leden + Wil Hulshof + 1 gast

Opening. Voorzitter Adrie Laan is blij weer in ons midden te zijn en heet allen welkom op onze bijeenkomst, waar tevens de door Corona vertraagde Jaarvergadering een belangrijk onderdeel zal vormen. Een speciaal woord van welkom voor de heer Piet van der Gulik uit Andijk. Een verzamelaar van zegels van de hele wereld, dus die moet zich snel thuis kunnen voelen binnen onze vereniging.

Notulen bijeenkomst 6 september 2021. Deze zijn, als de laatste maanden gebruikelijk, te lezen op de website van de vereniging. Omdat er geen op-of aanmerkingen zijn worden ze onveranderd goedgekeurd.

N.a.v. de notulen. Jan van Vliet heeft goed bericht over Ed Hoes uit Anna Paulowna. Na een geslaagde bypassoperatie is hij weer thuis. In november hoopt hij weer in ons midden te kunnen zijn.

Mededelingen. Het bestuur stelt voor om het maandblad van onze vereniging op te heffen. Net als we dit jaar al gewend zijn, ontvangt elk lid de lijst met te veilen kavels bijtijds per email óf per post. Alle andere van belang zijnde berichten worden op de website geplaatst. Voor het stoppen met het maandblad zijn meerdere reden: De adverteerders, die voorheen ruim de helft van de kosten opbrachten, zijn nog slechts beperkt tot één. Maar de distributie van het blad én de bezorging ervan door enkele leden is kwetsbaar. Verzending per post is een optie, maar wel een kostbare. De contributie moet dan met € 20,- per jaar, per lid omhoog. Als compensatie voor de besparing door het stoppen van het clubblad voor de club, gaat de contributie per 1 januari a.s met € 5,- per jaar omlaag naar € 33,- per jaar, incl. Filatelie, respectievelijk € 13,- per jaar zónder dit blad. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voorstel. Verzoek om bij het bestellen van de consumptie voor in de pauze, s.v.p. met gepast geld te betalen. Zorgt voor een betere doorstroming bij binnenkomst. Adrie vraagt voor de veiling speciale aandacht voor de kavels 41 + 42. Die treffen we niet vaak aan op onze veilingen, m.a.w. een buitenkans!

Jaarverslag 2020 van de secretaris. Als bijlage bij de uitnodiging heeft men die ontvangen. Ook hier zijn geen op- of aanmerkingen, dus worden ze aldus vastgesteld.

Jaarverslag 2020 van de penningmeester. Wim Hulshof geeft aan dat hij een begroting voor 2021 achterwege heeft gelaten. Dit doordat de aanvankelijk geplande inkomens en uitgaven volledig achterhaald zijn. Hij beperkt zich dus tot de cijfers 2020. Een apart jaar met door de Corona, zowel minder inkomsten als uitgaven. Het jaar is afgesloten met een bescheiden positief resultaat van € 233,- en het Eigen Vermogen per 31-12-2020 bedraagt nu € 9.435,–. Vragen n.a.v. de resultatenrekening zijn er niet. Wim Evers complimenteert Wim, c.q. de vereniging met de cijfers en stelt dat de reserves gelijk zijn aan bijna 5 jaar aan contributie inkomsten!. Hij doet de suggestie als vereniging te gaan adverteren om nieuwe leden te krijgen. Secretaris Jan van Vliet geeft hierop een reactie. In de afgelopen jaren is er veel werk gemaakt van zgn. ‘free-publicity’ in de couranten die in ons werkgebied verschijnen. Dit heeft in de loop van de jaren heel wat nieuwe belangstellenden getrokken, waarvan plm. 85% á 90% daadwerkelijk lid zijn geworden. Het is de bedoeling zodra alles weer ‘normaal’ is dit weer op te pakken. Adverteren zelf is behoorlijk prijzig en resultaat is moeilijk meetbaar. Afsluitend verrast Wim ons allen, inclusief het bestuur, met de mededeling dat hij bij de e.v. jaarvergadering, vermoedelijk april 2022, niet herkiesbaar zal zijn en de vereniging op zoek moet gaan naar een nieuwe penningmeester.

Verslag van de kascommissie. Dick Ahles voert het woord, mede namens Willem Overboom, die vanavond die niet aanwezig kan zijn. Zij hebben geconstateerd dat de boekhouding door de penningmeester met zorg is bijgehouden. De opstelling van resultatenrekening en balans wijkt iets af t.o.v. 2019 als gevolg van een advies van de vorige kascommissie. Zij adviseren de leden de penningmeester en het bestuur te dechargeren over de administratie over het verenigingsjaar 2020.

Benoeming nieuw lid + reserve lid van de kascommissie. Als opvolger voor Willem Overboom zal Ton Janssen, de commissie completeren. Nico Waalkes is bereid, zonodig, als reserve-lid beschikbaar te zijn.

Bestuursverkiezing. Omdat Adrie Laan zelf aftredend is neemt Secretaris Jan van Vliet bij dit agendapunt even de leiding over. Op de oproep om tegenkandidaten heeft hij geen enkele reactie ontvangen, m.a.w. onze voorzitter wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar, onder applaus van de aanwezigen.

Jubilarissen. Liefst 4 van onze leden zijn dit jaar 25, resp. 40 jaar lid van de vereniging. Gerrit van Heumen en Henny van der Meulen, beide zeer trouwe bezoekers van onze vereniging ontvangen lovende woorden van de voorzitter + een mooi certificaat + een mooi album. Hans Geertman, 40 jaar lid, kan helaas niet aanwezig zijn en Wim Hulshof zal hem het certificaat + album thuis bezorgen. Bodo van Amersfoort, 25 jaar lid, verblijft langdurig in het buitenland maar hoopt in januari 2022 op de bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn. Hier zal dus later aandacht aan worden gegeven.

Rondzending. Voor het 3e jaar op rij is dat in zeer goede handen van Inge Wiebes. De omzet is in die jaren behoorlijk toegenomen, maar het aantal deelnemers is voor verbetering vatbaar. Slechts 30% van de leden neemt er aan deel. We zijn Inge bijzonder dankbaar voor de plezierig omgang met de deelnemers en de perfecte administratieve verwerking.

Rondvraag. Adrie Laan heeft per abuis bij de opening nagelaten stil te staan bij het overlijden van 2 van onze leden, t.w. Gerard Wammes eind augustus en op 6 september Peter Ootes. In verband met zijn hoge leeftijd en gezondheid kwam Gerard al geruime tijd niet meer op onze bijeenkomsten en ook Peter Ootes kwam, door zijn broze gezondheid en veelvuldige ziekenhuisopnames, slechts sporadisch. De aanwezigen gaan staan en zijn gedurende 1 minuut stil. Theo Schrever spreekt zijn waardering uit voor Wim Hulshof en Jan van Vliet voor het vlekkeloos verlopen van de veilingen en verlotingen bij de afwezigheid van de voorzitter. Henny van der Meulen vraagt om voortaan bij kavels van 1 land, de kavels op volgorde van catalogusnummers op te voeren. Dat zoekt een stuk gemakkelijker Vervolgens sluit Adrie Laan de jaarvergadering, is er pauze waarin iedereen zijn gratis aangeboden consumptie kan nuttigen en vervolgen we straks met de veiling en verloting.

Showbord. Dick Ahles heeft een leuk oud mini-album ter beschikking gekregen van een verzamelaar uit 1897, de heer Adje de Neeve. Met daarbij ook correspondentie met andere verzamelaars uit meerdere landen. Het is niet kostbaar, maar wel erg leuk om dit te kunnen inzien. Hij krijgt applaus voor de presentatie en velen nemen een kijkje. In november vult Ton Drost het bord, december neemt Wim Bok dat voor zijn rekening en in januari 2022 opnieuw Dick Ahles.

Veiling. Voor de aangeboden kavels is bijzonder veel belangstelling, al blijft de exclusieve kavel 41 onverkocht. Na levendige biedingen krijgen liefst 127 van de 144 kavels (88,2%!) een nieuwe eigenaar en de omzet bedraagt €573,50.

Verloting. In de pauze zijn alle beschikbare loten weer verkocht door Nel Tieken en Jim Reus. Rinus van der Ark raakt de prijzen en prijsjes vlot kwijt en het blijft wonderlijk dat sommige aanwezigen wel met 4 of 5 prijsjes naar huis kunnen gaan!

Aanwezigheidsprijzen. De namen van Piet Mantel en Wouter Rijksen worden door Rinus uit ‘de hoge hoed’ getoverd en zij nemen hun prijs in ontvangst.

Sluiting. Rond 22.30 u. bedankt de voorzitter alle aanwezigen. Secretaris Jan van Vliet vraagt de Raboklanten/-leden onder ons, hun stem uit te brengen tijdens de Rabo ClubSupport, omdat dat ruim € 6,- per stem zal opbrengen. Vervolgensroept hij, op volgorde van biednummer, de kopers op hun kavels af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 6 september 2021. Aanwezig 36 leden + Wil Hulshof.

Opening. Omdat Adrie Laan er vanavond niet is (Zoals het nu lijkt is hij in oktober weer aanwezig!) opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom.

Mededelingen. Helaas ontbreekt ook vanavond een microfoon, dus excuses voor evt. moeilijke verstaanbaarheid. – Wim heeft een enkele correctie te melden rond de veilinglijst – Ons lid Ed Hoes uit Anna Paulowna ligt in het ziekenhuis in Alkmaar, in afwachting van een bypass operatie in het A.M.C. Amsterdam. Alle bijzonderheden zijn te vinden op de website. – De notulen van onze bijeenkomst in augustus zijn, als gebruikelijk de laatste maanden, te vinden op de website. Vragen/opmerkingen erover melden bij de secretaris. – Meerdere leden hebben kavels voor a.s. veilingen afgegeven. Ook die van ú zien we graag tegemoet!

Presentatie Dick Ahles over de Website. De vernieuwde website is sinds eind vorig jaar in gebruik en velen hebben er – al of niet geregeld – een kijkje genomen. Dick geeft een toelichting rond het gebruik van de website en antwoord op enkele vragen. Ook hier ontbreekt helaas de microfoon en kan hij slechts van een klein scherm gebruik maken, waardoor het gepresenteerde soms moeilijk te volgen is. Afsluitend deelt hij een handige flyer uit voor vragen en opmerkingen. Hij krijgt applaus voor zijn presentatie.

Showbord. Willem Overboom was 40 jaar in dienst van DEEN en werd verrast met velletjes persoonlijke zegels. Hij geeft een korte toelichting op zijn carrière

Veiling. Ad van Berkel is weer op zijn vertrouwde plek en na een heel stroeve start van de verkopen ziet hij toch weer kans om 103 van de kavels (73%) van eigenaar te laten veranderen. De totale omzet bedraagt € 368,80.

Verloting. In de pauze zijn Corina Blokker en Willem Overboom weer bijna alle loten kwijtgeraakt en na de veiling maakt Rinus van de Ark velen blij met één of meer kaveltjes.

Aanwezigheidsprijzen. Kees Overtoom en Dominique Raap (alwéér…!) zijn deze maand de gelukkigen.

Sluiting. Even voor 22.00 u. bedankt Wim alle voor hun aanwezigheid en ziet hen graag terug op 4 oktober. De kopers van kavels worden vervolgens door Jan van Vliet opgeroepen om de gekochte kavels te betalen en af te halen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 2 augustus 2021. Aanwezig: 24 leden + Wil Hulshof.

Opening. Wim Hulshof opent even na 20.00 u. de bijeenkomst. Er is helaas geen geluids-versterking aanwezig, dus zal hij proberen wat luider te spreken. Met de gezondheid van voorzitter Adrie Laan gaat het nog niet geweldig, maar we hopen dat hij er in september wel weer bij kan zijn. Een speciaal welkom voor Mario Renooij uit Enkhuizen en Wouter Rijksen uit Blokker. Beide zijn al sinds resp. december 2020 en februari 2021 lid, maar nog niet eerder in de gelegenheid geweest onze bijeenkomst bij te wonen.

Mededelingen. Omdat zowel Ad van Berkel, Rinus van der Ark als Arjen Hulshof er vanavond niet zijn, worden hun taken vanavond overgenomen door resp. Wim Hulshof, Jan van Vliet en Dick Ahles. – Van één van onze leden hebben we plm. 25 blanco rondzendboekjes ontvangen. Belangstellenden kunnen zich bij Wim melden. – Goed nieuws: de Verzamelaarsbeurs in de Weere gaat weer van start op 4 september. Vooraf aanmelden bij Tiny Koopmans is verplicht! (p.koopmans2@quicknet.nl of 0229-582544) – Will Evers heeft een bijzonder boekwerk met interessante ‘weetjes’ rond de Postwereld in Nederland + de Zaanstreek ter inkijk bij zich – Kavels voor de verkoop blijven welkom, maar bij voorkeur geen albums. Daarvan heeft Wim er nog 10-tallen voor de veilingen in voorraad.

Verslag bijeenkomst 5 juli. Deze heeft u kunnen vinden op de website en wellicht zelfs gelezen! Niemand heeft op- of aanmerkingen, dus deze worden onder dank aan de secretaris, onveranderd vastgesteld.

Showbord. Heleen van Alphen heeft een thematische presentatie (Een mooi ‘schilderij’..!) gemaakt van treinen op postzegels, enveloppen en stempels. Velen nemen een kijkje in de pauze.

Veiling. Ondanks het wat mindere aantal bezoekers is er veel belangstelling voor de kavels. In totaal worden er 110 van de 141 (78%) verkocht, voor een totaal bedrag van € 421,25.

Verloting. Omdat zowel Jim Reus als Willem Overboom er vanavond niet zijn werd de verkoop in de pauze door Piet Mantel en Jan van Vliet gedaan. En de laatste raakt in een snel tempo de 35 beschikbare prijzen en prijsjes kwijt. Opvallend dat de 2 ‘nieuwe’ leden Mario Renooij en Wouter Rijksen elk met 3 prijsjes naar huis mogen gaan!

Aanwezigheidsprijzen. Voor de 2e maand in successie krijgt Jacqueline de Boer opnieuw één van de aanwezigheidsprijzen. Jack Boon is de 2e gelukkige.

Sluiting. Even na 22.00 u. bedankt Wim de leden voor hun aanwezigheid, wenst hun wel thuis en graag tot in september. Aansluitend worden de kopers van de kavels, op volgorde van hun biednummer, uitgenodigd om de gekocht kavels te betalen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 5 juli 2021. Aanwezig 28 leden + Wil Hulshof.

Opening. Omdat voorzitter Adrie Laan i.v.m. zijn gezondheid de zomermaanden rust neemt, opent Wim Hulshof de bijenkomst en heet allen welkom. Hij hoopt van harte dat Adrie in september weer aanwezig zal kunnen zijn. Ook een warm welkom voor Doeke Gansevoort, die het al weer aandurft om in ons midden te zijn. Fijn dat je er weer bent!

Mededelingen. Omdat Arjen, de zoon van Wim, onverwachts verhinderd is, zal Dick Ahles de gegevens van de veilingverkoop in de laptop verwerken. Dit omdat Wim zelf veilingmeester Ad van Berkel moet vervangen. – In september zal Dick Ahles een toelichting geven op de Website, met alle gebruiksmogelijkheden – De notulen van de bijeenkomst in juni zijn op de website te lezen omdat de Post-Hoorn op zijn vroegst in september zal uitkomen. – Rond de veiling 2 opmerkingen: Kavel 17 is niet postfris maar met plakker en de inzetprijs bij kavel 139 is € 15,00 i.p.v. € 5,00 – Liefhebbers die op 2 augustus aanwezig willen zijn, kunnen zich bij de secretaris melden – Kavels bestemd voor verkoop via onze veilingen zijn van harte welkom. Liever niet albums e/o dozen, want die zijn al in grote mate aanwezig en daardoor dan ook niet snel geveild worden.

Veiling. Wim Hulshof heeft het tempo er goed in en 102 ( 72,3%) van de 141 kavels verwisselen vanavond van eigenaar. De omzet komt uit op € 521,30

Verloting. Willem Overboom en Jim Reus raken weer heel wat loten kwijt, maar door het wat minder aantal aanwezigen raken ze niet uitverkocht. Ook bij de verloting is er sprake van een vervanger: Wil Hulshof roept de nummers op alsof het haar dagelijkse werk is.

Aanwezigheidsprijzen: Jacqueline de Boer en Dick Ahles worden door Wil Hulshof getrokken en mogen hun prijs ophalen.

Sluiting. Rond 22.15 u. sluit Wim Hulshof de vergadering en hoopt ons in augustus of anders in september weer te zien. Jan van Vliet roept vervolgens de kopers van kavels, één voor één op om af te rekenen en hun kavels in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 14 juni 2021. Aanwezig: 36 leden.

Opening. Voorzitter Adrie Laan is erg blij dat we na ruim 6 maanden eindelijk weer bijeen mogen komen en verwelkomt een ieder – In het bijzonder Willem Overboom, die na zijn Corona-besmetting gelukkig weer in ons midden is – Een ieder is op de hoogte van het overlijden van ons trouwe lid Frans van Langen op 4 april dit jaar. Hij sorteerde altijd de kavels op de tafels uit en hielp met de verkoop van de loten. Op verzoek gaan de leden staan en zijn een minuut stil om hem te gedenken – Hij verwelkomt 2 nieuwe leden, t.w. de heer Ed Hoes uit Anna Paulowna en Will Evers uit Hoorn. Hopelijk voelen zij zich snel thuis binnen onze vereniging. Een 3e nieuw lid, de heer Wouter Rijksen uit Blokker zou vanavond aanwezig zijn, maar is i.v.m. zijn gezondheid vanavond verhinderd – Doeke Gansevoort herstelt gelukkig voorspoedig en hoopt op korte termijn weer aanwezig te kunnen zijn – Ook Theo Schrever is na ruim 1 jaar weer in ons midden! – Tenslotte: Het gaat in ons land beter wat Corona betreft maar denk ook vanavond aan de geldende regels!

Mededeling. De schriftelijke veiling van eind mei was redelijk succesvol. Ondanks dat het een zgn. ‘blinde’ veiling was, werden 65% van de kavels verkocht. – Op de inventarisatie of er behoefte is om in juli, resp. augustus extra ledenbijeenkomsten te organiseren, zijn tot nu toe ruim 20 aanmeldingen binnengekomen. (Tijdens de bijeenkomst groeit dit tot 27 aan) Op korte termijn hoort u of deze bijeenkomsten zullen doorgaan. – De jaarvergadering zal vermoedelijk in september of oktober worden vastgesteld – Voor het succesvol organiseren van onze avonden is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Het huidige aantal is onvoldoende en maakt ons kwetsbaar. Spontaan geven Jack Boon en Willem Overboom aan beschikbaar te zijn. Prachtig, maar meer vrijwilligers blijft een wens.- Tenslotte geeft de voorzitter door dat kavel 142 aan de veiling is toegevoegd en geeft enkele kleine wijzigingen bij enkele kavels door.

Notulen 7 december 2020. Niemand heeft de inhoud hiervan nog paraat, maar deze worden onveranderd goedegekeurd.

Rondvraag. Theo Schrever spreekt zijn dank uit aan het bestuur voor het organiseren van de schriftelijke veiling eind mei. Piet Mantel geeft nog eens aan dat hij met elke zegel, voorzien van een perfin, erg blij is.

Showbord. Niemand had zich hier voor aangemeld. Aanmeldingen voor komende bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Veiling. Onze veilingmeester is het vak gelukkig nog niet verleerd. Ook is te merken dat we lang geen veilingen hebben gehad. Liefst 124 van de 142 kavels (ruim 87%…!) vinden een nieuwe eigenaar. De totale omzet is € 545,10.

Verloting. Jim Reus en Willem Overboom raken in no-time alle loten kwijt en de rond 35 prijzen en prijsjes vinden gretig aftrek.

Aanwezigheidsprijzen. Jack Boon en Ryan Sijm zijn deze maand de gelukkigen en halen hun attentie bij Rinus van der Ark op.

Sluiting. Even na 21.30 sluit Adrie Laan de bijeenkomst. Wellicht zien we elkaar opnieuw in juli e/o augustus en anders in ieder geval in september. Voor zover van toepassing wenst hij ons een goede vakantie en zomer toe Aansluitend rekenen de leden die kavels hebben gekocht dit bij de bestuurstafel af.

Jan van Vliet, Secretaris.