Notulen Clubbijeenkomsten in 2024

Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 6 mei 2024

Aanwezig: 46 leden + 3 bezoekers. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Corina Blokker, Dick Louwman, Ton Janssen, Peter Laan, Piet Mantel, Carolina Mooij en Henk van Schaik.

Opening. Om 19.45 u. opent nieuwe voorzitter Ed Hoes een ieder hartelijk welkom. Het voelt allemaal nog wat onwennig voor hem aan, maar dat zal wel van korte duur zijn. Een speciaal welkom voor 3 gasten in ons midden: Anna Appelman, Theo Karsten en Fred Notmeijer. Hopelijk hebben ook zij een leuke avond en doet hen dat besluiten om wellicht lid van de Post-Hoorn te worden.

Mededelingen. Ed noemt de leden die vanavond verhinderd zijn en bij gebrek aan andere mededelingen stelt hij het verslag van 8 april 2024 aan de orde.

Verslag 8 april 2024. Omdat er geen opmerkingen of vragen over zijn, stellen we die aldus vast.

Showbord. Er had zich voor vanavond niemand opgegeven om het showbord te vullen. Ook voor de bijeenkomst op 3 juni zijn er geen belangstellenden. Opgave (eventueel ook voor de bijeenkomsten ná de zomer) kan alsnog bij de voorzitter of de secretaris.

Rondvraag. Ook hier maakt men het de voorzitter gemakkelijk: Er zijn geen vragen.

1e deel van de veiling. Voor slechts 2 van de 45 kavels van voor de pauze, is er geen belangstelling. Voor de rest, soms na stevig opbieden, vindt Ad van Berkel kopers.

Pauze. Theo Schrever en Willem Overboom raken vrijwel alle loten kwijt en verder vinden vele leden de weg naar de bar voor een consumptie.

2e deel van de veiling. In het 2e deel van de veiling is – niet ongebruikelijk – de belangstelling voor de kavels wat minder, maar uiteindelijk worden er in totaal 112 (ruim 77%) van de 145 kavels verkocht, voor een totaal bedrag van € 401,20.

Verloting. De ruim 35 postzegelprijzen vinden weer snel eigenaars, waarbij opvalt dat sommige gelukkigen wel 3 óf 4 prijsjes mogen uitzoeken.

Aanwezigheidsprijzen. Camiel Kuipers ( In april ook al 1 van de winnaars! ) en gast Fred Notmeijer worden uit de lijst getrokken en nemen een prijs in ontvangst.

Sluiting. Voor half 10 sluit Ed de bijeenkomst en ziet ons graag op 3 juni voor de laatste bijeenkomst voor het zomerreces weer terug. De kopers komen keurig op volgorde van hun veilingnummer naar de bestuurstafel om af te rekenen en hun nieuwe aanwinst(en) in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 8 april 2024

Aanwezig: 53 leden. Afwezig m.k.: Corina Blokker, Peter de Groot, Leo Hartog, Peter Menger, Adrie van der Starre en Sjef Vriend.

1.Opening. Rond 19.45 u. heet Wim Hulshof allen hartelijk welkom op onze jaarvergadering met aansluitend de veiling, lotenverkoop etc. en noemt de namen op van leden die voor vanavond een bericht van verhindering hebben gegeven.

2. Notulen 4 maart 2024. Deze geven geen aanleiding tot aanvullingen, correcties of vragen en worden aldus vastgesteld.

3. Mededelingen. Ons lid Camiel Kuiper zal de e.v. bijeenkomst opnames maken van onze bijeenkomst en deze na bewerking plaatsen op zijn You Tube-kanaal. Opzet is geïnteresseerden te laten zien hoe het er op een bijeenkomst van Postzegelverzamelaar aan toegaat. – Leden die hier bezwaar tegen hebben adviseert Wim om een witte strook voor hun ogen te plakken!

4. Jaarverslag 2023 van de secretaris. Secretaris Jan geeft aan dat hij hierin een ‘ernstige’ fout heeft gemaakt: Ons lid Gerrit Visser was op 1 april 2023 niet 25 jaar lid van onze vereniging maar al 40 jaar! Bij het uitblijven van verdere opmerkingen of vragen wordt het verslag goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2023 + begroting 2024 van de Penningmeester. Penningmeester Dick geeft aan dat 2023 financieel eigenlijk een ‘normaal’ jaar is geweest. Een investering van bijna € 450,- in een professionele printer met hulpapparatuur, die ineen keer is afgeschreven was de reden voor een tekort. Hier tegenover was er een nagekomen bate over 2022 van ruim € 300,-. Hierdoor is per saldo het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van € 156,74. Het vrij hoge bedrag aan nog af te dragen Rondzendingen heeft te maken met het moment waarop de afrekening van de SvF e/o Postz.ver. Almaar binnenkomt. Het grootste deel ervan is ondertussen in januari al afgedragen. Het openstaande saldo aan debiteuren is in de eerste maanden van dit jaar volledig ontvangen.
De begroting van 2024 is als gebruikelijk voorzichtig opgesteld. Ofwel zuinig met de geschatte inkomsten en wat pessimistisch t.a.v. de uitgaven. Omdat onze vereniging financieel zéér gezond is , zal de contributie in 2025 ad € 13,- niet verhoogd hoeven te worden. Wel is het aannemelijk dat het abonnement op Filatelie (nu € 25,-) in 2025 opnieuw zal toenemen. De penningmeester krijgt applaus van de aanwezigen voor de presentatie van de cijfers

6. Verslag kascontrolecommissie. Nico Waalkes leest het verslag voor van de controle die door Peter de Groot en hem zijn uitgevoerd. Zij hebben veel waardering voor de door penningmeester Dick Ahles in 2023 gevoerde administratie en geven het advies hem en het bestuur te dechargeren. De aanwezige leden belonen dit met applaus. Vervolgens dankt Wim Hulshof Nico en de helaas niet aanwezige Peter voor hun werkzaamheden én hun verslag.

7. Benoeming (reserve-)lid voor de kascontrolecommissie. In 2025 zal de controle over de cijfers 2024 worden uitgevoerd door Kees Overtoom en Peter de Groot. Willem Overboom was al reserve-lid en kan zo nodig voor 1 van hen invallen.

8. Bestuursverkiezing. Aftredend is Adrie Laan. Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld volgt, onder applaus, zijn herbenoeming. Wim Hulshof heeft aangegeven lid van het bestuur te blijven maar te stoppen als voorzitter ad interim. Heleen van Alphen verrast Wim met een mooi boeket bloemen en bedankt hem voor het bijna 2 jaar waarnem van het voorzitterschap. Als zijn opvolger is ons lid Ed Hoes bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Ook voor deze functie zijn er geen tegenkandidaten aangemeld, dus stelt het bestuur de aanwezige leden voor om Ed Hoes te benoemen tot nieuwe voorzitter. Hij krijgt een warm applaus van de leden, waarmee zijn benoeming een feit is. Op verzoek van enkele leden geeft Ed een korte toelichting wie hij is en moet hij toegeven ‘ergens in de verte’ familie te zijn van de voormalige zanger Johnny Hoes. Maar om hem een liedje te laten zingen, durft hij ons niet aan te doen!

9. Beleid inzake Clubveilingen. Ruim bijtijds hebben alle leden het voorstel tot mogelijke aanpassing van het beleid inzake de Clubveilingen ter bestudering ontvangen. Dick Ahles geeft vervolgens nog een korte toelichting van het waarom van deze nota. Meerdere leden geven vervolgens hun visie op het aanleveren van kavels voor de verkoop, waarbij vooral kwaliteit, verzamelinteresses van de leden, diversiteit en een juiste prijsstelling zorgen zijn. De taak van de veilingmeester is hierin zeer belangrijk. Bij de stemming door handopsteken, kiezen 29 van de aanwezigen voor keuze ‘A’, 8 geven aan geen voorkeur te hebben, 12 leden kiezen voor ‘B’ en 4 onthouden zich van stemmen. Een meerderheid kiest dus voor keuze “A”. Hierdoor zal voortaan – in principe – per veiling maximaal 10 kavels van 1 lid worden aangeboden.

10. Huldiging Jubilaris Ton Nieuwenhuizen. Op 1 juli a.s. zal Ton, tot zijn grote verrassing, 40 jaar lid van onze vereniging zijn. Door een misverstand is zijn certificaat nog niet gereed, maar dat komt op een later tijdstip alsnog. Wim Hulshof geeft Ton als blijvende herinnering een mooi, dik album mee.

11. Rondvraag. Ton Drost geeft door dat de doorlooptijd van Rondzendboekjes – en dus ook de afrekening – vaak meer dan 4 jaar bedraagt. Dat kun je voorkomen door duidelijk een einddatum op de boekjes te vermelden! – Ad van Berkel heeft meerdere Duitse Rolzegels en vraagt of daar belangstelling voor is. Hij zal het mogelijk als kavel voor onze veilingen gaan inbrengen.

12. Sluiting. Wim sluit het Jaarvergadering gedeelte en geeft door dat met Ed is afgesproken dat hij ook het ‘normale’ deel van deze avond nog zal leiden.

13. Showbord. Ton Nieuwenhuizen pleit er allereerst voor dat er een nieuw of in ieder geval verbeterd showbord moet komen, want door gebrek aan plastic nopjes kan hij maar een deel van zijn enveloppen presenteren! Hij toont ons een deel van enveloppen met de zgn. DOX-vluchten uit de jaren ’30 + de Katapult-vluchten. In de pauze gaan velen een kijkje nemen en geeft Ton een verdere toelichting.

14. Pauze. Het aantal beschikbare loten is uitgebreid, maar Theo Schrever en Willem Overboom raken ook deze relatief gemakkelijk kwijt!

15. Veiling. In een hoog tempo brengt Ad van Berkel de 147 kavels onder de hamer. In totaal veranderen 123 van de kavels (84%!) van eigenaar, voor een totale koopsom van € 524,05.

16. Verloting. Nadat veel van de leden de beschikbare prijzen grondig bekeken hadden en zo een eventuele keuze al hadden gemaakt, noemde Rinus van der Ark de prijswinnende nummers op. In een rap tempo werden de beschikbare prijzen opgehaald.

17. Aanwezigheidsprijzen. De nummers van Camiel Kuiper en Gerrit Oud werden uit de presentienummers getrokken en zij konden hun prijs in ontvangst nemen.

18. Sluiting. Op het late tijdstip van 22.07 u. kwam er een einde aan onze bijeenkomst. Liefst 33 verschillende leden werden op nummervolgorde op geroepen om hun nieuwe aanwinsten af te rekenen en in ontvangst te nemen.

  1. Jan van Vliet, Secretaris.

Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 4 maart 2024.

Aanwezig: 52 leden Afwezig m.k.: Will Evers, Ton Janssen, Conny Ligthart, Floris Ruiter, Nel Tieken en Nico Zwaan + Adri v.d. Starre (ligt of lag i.h. ziekenhuis)

Opening. Met een hartelijk welkom tot alle aanwezigen, opent Wim Hulshof onze bijeenkomst. In het bijzonder een welkom voor de heer Cor Vergers uit Wognum, die vanavond voor het eerst aanwezig is en zich direct als nieuw lid heeft aangemeld.

Mededelingen. In de veilinglijst heeft Wim een foutje gemaakt bij kavel 81: De inzet is niet € 2,- maar moet € 10,- zijn. Dick de Groot attendeert erop dat bij meerdere kavels met ‘Duitse Post’ de aanvulling wélk deel van Duitsland het is, ontbreekt. Wim maakt opnieuw duidelijk dat de verantwoording voor een juiste omschrijving van de kavels bij de inzenders ligt is en vraagt een ieder daar nóg secuurder in te zijn.

Verslag 5 februari 2024. Onder dank aan de secretaris, worden deze onveranderd vastgesteld.

Showbord. Jantine heeft vandaag gekozen voor het thema Pasen. Een periode waar zij meer mee heeft dan het Kerstfeest. Het is opvallend dat de Europese landen vrijwel geen zegels rond de Pasen uitgeven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kerst. Zij toont ons o.a. meerdere mooie series met afbeeldingen van de kruisweg die Jezus heeft afgelegd. Een applaus volgt voor haar presentatie. In april zal Ton Nieuwenhuizen het showbord voor zijn rekening nemen. Voor de maanden mei en juni zijn aanmeldingen welkom.

Rondvraag. Niemand heeft hierover iets te melden of te vragen.

1e deel van de veiling. In het bekende vlotte tempo raakt Ad van de 1e 45 kavels er in totaal 39 kwijt. Wel is het is opvallend en wat storend dat er geregeld hardop gepraat wordt door meerdere groepen leden tijdens de veiling.

Pauze. Willem Overboom en Dominique Raap raken, ondanks dat velen een consumptie aan de bar bestellen e/o het showbord van Jantine bekijken, weer rap alle beschikbare loten kwijt.

2e deel van de veiling. Ook hier weet de veilingmeester het tempo er goed in te houden. Helaas worden, net als de vorige maand, er van de resterende 100 kavels ‘slechts’ 2/3 verkocht. Maar ja, sommige landen zijn onder onze leden nu eenmaal minder populair en van andere landen is het aanbod erg groot. Met uiteindelijk 72% verkoop, voor in totaal € 456,- mogen we uiteindelijk best tevreden zijn.

Verloting. Voor aanvang hebben veel leden al een kijkje genomen welke prijzen er te ‘verdienen’ zijn. Vervolgens maakt Rinus weer velen gelukkig.

Aanwezigheidsprijzen. Fons Molenaar is een van de winnaars en de 2e prijs is voor ons kersverse nieuwe lid Cor Vergers!

Sluiting. Even voor half tien sluit Wim de bijeenkomst, onder dank voor ieders aanwezigheid. De lange rij van kopers (liefst 25 verschillende…) worden op volgorde van aanmelding bij binnenkomst, opgeroepen om hun nieuwe aanwinsten af te rekenen en in ontvangst te nemen. Veel anderen brengen de zaal weer op orde en om 22.00 u. kunnen ook de bestuursleden met hun medereizigers naar huis.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 5 februari 2024 in de Huesmolen in Hoorn.

Aanwezig: 51 leden + als gast Nikita Hendriksen + voor assistentie van Dick Ahles, Robert Schuitemaker. Afwezig m.k. : Will Evers, Camiel Kuiper, Rein Kuijsten, Hans Verhoeven en Clazien Visser.

Opening. Om 19.45 u. heet Wim Hulshof een ieder van harte welkom en is blij dat we opnieuw met meer dan 50 leden + enkele gasten aanwezig zijn. Rok Lampe, al 2x als gast aanwezig, wordt lid van onze vereniging en verder is vanavond als gast in ons midden Nikita Hendriksen.

Mededelingen. De jaarvergadering van onze vereniging is vastgesteld op 8 april a.s. Dus blokkeer uw agenda daar al vast voor! – Onze vereniging heeft een prachtige Website, maar kan daar nog wel wat adverteerders voor gebruiken. Voor een schappelijk tarief kan men zich daar als bedrijf promoten. Hebt u mogelijk kandidaat-adverteerders in uw netwerken/sociale contacten, breng het eens ter sprake. – Contributie 2024. Ondanks meerdere verzoeken hebben er per vandaag nog een 8-tal leden hun contributie niet betaald! Graag nu toch écht met spoed in orde maken. – Wim geeft een aantal correcties door die helaas in de veilinglijst zijn geslopen. – Een doos met bladen voor inzending van kavels is – al of niet in delen – gratis bij de bestuurstafel af te halen.

Verslag bijeenkomst 8 januari 2024. Deze worden onveranderd vastgesteld.

Rondvraag. Hiervan maakt niemand gebruik.

Showbord. Willem Overboom geeft een leuke toelichting op een deel van zijn verzameling Amerika ( U.S.A. ) met o.a. heel oude enveloppen, speciale stempels, ongeldige zegels en zegels waar een ‘verzamelaar’ de tanding heeft weggeknipt. Veel aanwezigen nemen een kijkje bij het bord en krijgen waar nodig een toelichting van Wim. Volgende maand verzorgt Jantine Koning het showbord.

1e deel van de veiling. Voor Ad begint heeft hij een leuke anekdote: Afgelopen vrijdag bij onze collega-vereniging in Alkmaar, werden voor het eerst in de geschiedenis álle 179 kavels verkocht! Vervolgens doet hij in het deel voor de pauze een poging dat te evenaren, maar ondanks goede verkopen, gaan er zo nu en dan wat kavels retour naar de inzender.

Pauze. De verkopers raken in no-time alle beschikbare loten kwijt en moeten zelfs meerdere leden teleurstellen…… Op-is-op. Verder is er sprake van filevorming voor de bar en trekt Willem veel belangstellenden bij het showbord.

2e deel van de veiling. Van de ruim 90 kavels na de pauze, blijven er verrassend veel onverkocht. Voor kavel 150 (Nederland Davo albums 2000-2022 is flinke belangstelling en deze wordt uiteindelijk verkocht voor liefst € 125,00. Volgens meerdere leden een record binnen onze vereniging voor 1 kavel! In totaal verwisselden vanavond 109 van de 151 kavels (toch nog ruim 72%) van eigenaar, voor een totale omzet van € 587,45.

Verloting. In een vlot tempo vinden de plm. 40 prijzen en prijsjes een nieuwe eigenaar.

Aanwezigheidsprijzen. Willem Overboom én gast Nikita Hendriksen worden door Rinus uit de ‘hoge hoed’ getrokken en mogen een prijs ophalen.

Sluiting. Om 21.15 u. dankt Wim alle leden voor deelname aan onze bijeenkomst. Geeft nog even de tip van Conny Ligthart door, dat er veel postzegelalbums bij de Dromehof (bij Rataplan) te vinden zijn en nodigt de kopers van één of meer kavels uit om te komen afrekenen.

Jan van Vliet, secretaris


Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 8 januari 2024 in de Huesmolen in Hoorn

Aanwezig: 55 personen, onder wie voor de 2e keer als gast de heer Rok Lampe + de partner van Conny Ligthart. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Dominique Raap, Ton Drost, Ineke Hauser en Kees Overtoom.

Opening. Even na 19.45 u. heet voorzitter a.i. Wim Hulshof iedereen warm welkom. Wenst, voor zover elkaar nog niet gesproken, allen een goed en gezond 2024 toe, met de wens dat het ook een mooi verzameljaar voor onze prachtige hobby mag worden. Verder noemt hij met name de heer Camiel Kuiper uit Nieuwe Niedorp, nieuw lid van de Post-Hoorn en vanavond voor het eerst in ons midden.

Mededelingen. Eén van de leden attendeerde ons er op dat bij meerdere kavels niet de juiste cataloguswaarde vermeld stond. Gedeeltelijk komt dit doordat dit lid de catalogus 2024 had geraadpleegd en die – op het moment van inlevering van de kavels – nog niet bekend waren. Maar het meest belangrijke ís én blijft dat de juiste en meest actuele cataloguswaarde de verantwoordelijkheid is van de inzender! Veilingmeesters kunnen moeilijk de 100-den kavels die ze ontvangen ook nog eens op de juiste catalogus-nummers en –waarde gaan controleren. Dus leden-inzenders wees hier attent op!

Vriendelijk verzoek om in de pauze het aantal loten dat u afneemt in 1e instantie te beperken tot 5 per lid. Geregeld zijn deze namelijk snel uitverkocht waardoor meerdere leden geen loten kunnen kopen *-* We vergeten het wel eens, maar dank aan alle leden die maandelijks de zaal helpen inrichten én helpen om het weer op te ruimen. Er volgt spontaan applaus…!

Het rondzendverkeer binnen onze vereniging draait voortreffelijk. In 2023 circuleerden liefst 720 boekjes onder de leden en werd er voor ruim € 3.000,- door hen uitgenomen. Applaus voor de niet aanwezige Inge Wiebes, die alles perfect regelt .

Penningmeester Dick Ahles heeft tot nu toe slechts een enkele betaling van de contributie 2024 ontvangen. Daarom de dringende oproep aan allen: Maak op korte termijn s.v.p. de verschuldigde € 38,- over wanneer u ook het blad Filatelie ontvangt en anders € 13,- ! Bankrekening NL 71 RABO 0147 1701 84 t.n.v. de Post-Hoorn.

Verslag 4 december 2023. Omdat vragen of aanmerkingen uitblijven, worden deze onder dank aan secretaris Jan vastgesteld.

Showbord. Clazien Visser heeft voor meerdere thema’s gekozen: Blokken over Filatelie, Zegels rond Opstanden en een boek met zegels van Schilderijen uit het Rijksmuseum Amsterdam.

Rondvraag. Conny Ligthart is vergeten hoe ze achter de ledengegevens + de verzamelgebieden van onze leden op de website kan komen. Wim geeft een toelichting hoe het werkt. En anders: Een mailtje of telefoontje naar de secretaris of webbeheerder.

Jantine Koning heeft bladen Engeland bij zich, maar weet niet meer voor wie? Er volgt geen reactie, dus het betrokken lid zal er vanavond niet zijn.

1e deel van de Veiling. Ad van Berkel wenst allen allereerst al het goede voor 2024 toe en raakt vervolgens weer bijna alle kavels van het 1e deel van de veiling kwijt.

Pauze. Nel Tieken en Willem Overboom raken, ondanks de beperking van 5 loten per lid, de beschikbare loten snel kwijt. Het Bestuur overweegt uitbreiding van het aantal loten, omdat opnieuw meerdere leden geen loten meer kunnen kopen!
Verder kijken veel leden met belangstelling naar het showbord dat Clazien heeft samengesteld.

2e deel van de Veiling. Net als bij het 1e gedeelte is er weer een grote belangstelling voor de resterende kavels. Uiteindelijk verwisselen er liefst 131 van de 150 kavels (>>87%) van eigenaar, met een totale omzet van ruim € 555,-.

Verloting. Veel van de leden hebben de beschikbare prijzen van te voren al bekeken en Rinus maakt vervolgens weer meerdere leden blij met 1 of meer prijsjes.

Aanwezigheidsprijzen. De heren Ad van Berkel en Ed Hoes zijn deze maand de gelukkige winnaars van de 2 beschikbare prijzen.

Sluiting. Even na 21.30 u. bedankt Wim alle aanwezigen voor de aanwezigheid, ziet ons op 5 februari graag weer verschijnen en met een wel thuis sluit hij de vergadering. De grote groep kopers stellen zich op in een rij om hun kavels te betalen en in ontvangst te nemen. Anderen ruimen de zaal weer op en even na 22.00 u. kan ook het bestuur naar huis.

Jan van Vliet, secretaris.