Jaarvergadering 8 april 2024 Te Hoorn

Agenda

Verslag Algemene Leden vergadering Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 8 april 2024

Aanwezig: 53 leden. Afwezig m.k.: Corina Blokker, Peter de Groot, Leo Hartog, Peter Menger, Adrie van der Starre en Sjef Vriend.

 1. Opening. Rond 19.45 u. heet Wim Hulshof allen hartelijk welkom op onze jaarvergadering met aansluitend de veiling, lotenverkoop etc. en noemt de namen op van leden die voor vanavond een bericht van verhindering hebben gegeven.
 2. Notulen 4 maart 2024. Deze geven geen aanleiding tot aanvullingen, correcties of vragen en worden aldus vastgesteld.
 3. Mededelingen. Ons lid Camiel Kuipers zal de e.v. bijeenkomst opnames maken van onze bijeenkomst en deze na bewerking plaatsen op zijn You Tube-kanaal. Opzet is geïnteresseerden te laten zien hoe het er op een bijeenkomst van Postzegelverzamelaar aan toegaat. – Leden die hier bezwaar tegen hebben adviseert Wim om een witte strook voor hun ogen te plakken!
 4. Jaarverslag 2023 van de secretaris. Secretaris Jan geeft aan dat hij hierin een ‘ernstige’ fout heeft gemaakt: Ons lid Gerrit Visser was op 1 april 2023 niet 25 jaar lid van onze vereniging maar al 40 jaar! Bij het uitblijven van verdere opmerkingen of vragen wordt het verslag goedgekeurd.
 5. Jaarverslag 2023 + begroting 2024 van de Penningmeester. Penningmeester Dick geeft aan dat 2023 financieel eigenlijk een ‘normaal’ jaar is geweest. Een investering van bijna € 450,- in een professionele printer met hulpapparatuur, die ineen keer is afgeschreven was de reden voor een tekort. Hier tegenover was er een nagekomen bate over 2022 van ruim € 300,-. Hierdoor is per saldo het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van € 156,74. Het vrij hoge bedrag aan nog af te dragen Rondzendingen heeft te maken met het moment waarop de afrekening van de SvF e/o Postz.ver. Almaar binnenkomt. Het grootste deel ervan is ondertussen in januari al afgedragen. Het openstaande saldo aan debiteuren is in de eerste maanden van dit jaar volledig ontvangen. De begroting van 2024 is als gebruikelijk voorzichtig opgesteld. Ofwel zuinig met de geschatte inkomsten en wat pessimistisch t.a.v. de uitgaven. Omdat onze vereniging financieel zéér gezond is , zal de contributie in 2025 ad € 13,- niet verhoogd hoeven te worden. Wel is het aannemelijk dat het abonnement op Filatelie (nu € 25,-) in 2025 opnieuw zal toenemen. De penningmeester krijgt applaus van de aanwezigen voor de presentatie van de cijfers.
 6. Verslag kascontrolecommissie. Nico Waalkes leest het verslag voor van de controle die door Peter de Groot en hem zijn uitgevoerd. Zij hebben veel waardering voor de door penningmeester Dick Ahles in 2023 gevoerde administratie en geven het advies hem en het bestuur te dechargeren. De aanwezige leden belonen dit met applaus. Vervolgens dankt Wim Hulshof Nico en de helaas niet aanwezige Peter voor hun werkzaamheden én hun verslag.
 7. Benoeming (reserve-)lid voor de kascontrolecommissie. In 2025 zal de controle over de cijfers 2024 worden uitgevoerd door Kees Overtoom en Peter de Groot. Willem Overboom was al reserve-lid en kan zo nodig voor 1 van hen invallen.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend is Adrie Laan. Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld volgt, onder applaus, zijn herbenoeming. Wim Hulshof heeft aangegeven lid van het bestuur te blijven maar te stoppen als voorzitter ad interim. Heleen van Alphen verrast Wim met een mooi boeket bloemen en bedankt hem voor het bijna 2 jaar waarnem van het voorzitterschap. Als zijn opvolger is ons lid Ed Hoes bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Ook voor deze functie zijn er geen tegenkandidaten aangemeld, dus stelt het bestuur de aanwezige leden voor om Ed Hoes te benoemen tot nieuwe voorzitter. Hij krijgt een warm applaus van de leden, waarmee zijn benoeming een feit is. Op verzoek van enkele leden geeft Ed een korte toelichting wie hij is en moet hij toegeven ‘ergens in de verte’ familie te zijn van de voormalige zanger Johnny Hoes. Maar om hem een liedje te laten zingen, durft hij ons niet aan te doen!
 9. Beleid inzake Clubveilingen. Ruim bijtijds hebben alle leden het voorstel tot mogelijke aanpassing van het beleid inzake de Clubveilingen ter bestudering ontvangen. Dick Ahles geeft vervolgens nog een korte toelichting van het waarom van deze nota. Meerdere leden geven vervolgens hun visie op het aanleveren van kavels voor de verkoop, waarbij vooral kwaliteit, verzamelinteresses van de leden, diversiteit en een juiste prijsstelling zorgen zijn. De taak van de veilingmeester is hierin zeer belangrijk. Bij de stemming door handopsteken, kiezen 29 van de aanwezigen voor keuze ‘A’, 8 geven aan geen voorkeur te hebben, 12 leden kiezen voor ‘B’ en 4 onthouden zich van stemmen. Een meerderheid kiest dus voor keuze “A”. Hierdoor zal voortaan -in principe – per veiling maximaal 10 kavels van 1 lid worden aangeboden.
 10. Huldiging Jubilaris Ton Nieuwenhuizen. Op 1 juli a.s. zal Ton, tot zijn grote verrassing, 40 jaar lid van onze vereniging zijn. Door een misverstand is zijn certificaat nog niet gereed, maar dat komt op een later tijdstip alsnog. Wim Hulshof geeft Ton als blijvende herinnering een mooi, dik album mee.
 11. Rondvraag. Ton Drost geeft door dat de doorlooptijd van Rondzendboekjes – en dus ook de afrekening – vaak meer dan 4 jaar bedraagt. Dat kun je voorkomen door duidelijk een einddatum op de boekjes te vermelden! – Ad van Berkel heeft meerdere Duitse Rolzegels en vraagt of daar belangstelling voor is. Hij zal het mogelijk als kavel voor onze veilingen gaan inbrengen.
 12. Sluiting. Wim sluit het Jaarvergadering gedeelte en geeft door dat met Ed is afgesproken dat hij ook het ‘normale’ deel van deze avond nog zal leiden.
 13. Showbord. Ton Nieuwenhuizen pleit er allereest voor dat er een nieuw of in ieder geval verbeterd showbord moet komen, want door gebrek aan plastic nopjes kan hij maar een deel van zijn enveloppen presenteren! Hij toont ons een deel van enveloppen met de zgn. DOX-vluchten uit de jaren ’30 + de Katapult-vluchten. In de pauze gaan velen een kijkje nemen en geeft Ton een verdere toelichting.
 14. Pauze. Het aantal beschikbare loten is uitgebreid, maar Theo Schrever en Willem Overboom raken ook deze relatief gemakkelijk kwijt!
 15. Veiling. In een hoog tempo brengt Ad van Berkel de 147 kavels onder de hamer. In totaal veranderen 123 van de kavels (84%!) van eigenaar, voor een totale koopsom van € 524,05.
 16. Verloting. Nadat veel van de leden de beschikbare prijzen grondig bekeken hadden en zo een eventuele keuze al hadden gemaakt, noemde Rinus van der Ark de prijswinnende nummers op. In een rap tempo werden de beschikbare prijzen opgehaald.
 17. Aanwezigheidsprijzen. De nummers van Camiel Kuipers en Gerrit Oud werden uit de presentienummers getrokken en zij konden hun prijs in ontvangst nemen.
 18. Sluiting. Op het late tijdstip van 22.07 u. kwam er een einde aan onze bijeenkomst. Liefst 33 verschillende leden werden op nummervolgorde op geroepen om hun nieuwe aanwinsten af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Jaarvergadering Secretaris

Reglement Veilingen

Jaarverslag Penningmeester