Jaarvergadering 3 april 2023

Agenda Jaarvergadering maandag 3 april 2023 in de Heusmolen te Hoorn om 19:30uur


Jaarverslag 2022 Postzegelvereniging de Post-Hoorn te Hoorn.

Gelukkig is 2022 weer een bijna ‘ouderwets’ verenigingsjaar geweest, waarbij we alleen in de maand januari nog niet bijeen mochten komen. De eerste bijeenkomsten met een nog wat bescheiden aantal leden van rond de 35, maar de laatste 3 maanden weer gemiddeld met 45 aanwezigen. Ook de veilingopbrengsten deden het weer uitstekend. Gemiddeld werden 81% van de te koop aangeboden kavels verkocht, met een gemiddelde omzet van € 485,00 per bijeenkomst. Over de ontwikkeling van ons ledental mogen we ontzettend blij zijn. Tegenover de opzegging door enkele leden stond de instroom van liefst 9 nieuwe leden. Hierdoor bedraagt per ultimo 2022 het ledenaantal liefst 82! Met de groei van ons ledental stijgt ook het aantal deelnemers aan het rondzendverkeer tot 30 per ultimo 2022. Dat is goed merkbaar aan de behoorlijk gestegen omzet.

Wat voor een bijzonderheden vielen er in 2022 te noteren: In februari was ons aanvangstijdstip voor het eerst 19.30 u. En in dezelfde maand werden bij het rondzendverkeer ook boekjes gebruikt van zustervereniging N.V.P.V. Alkmaar – 7 maart was de jaarvergadering. Het volledig vernieuwde veilingprogramma, gebouwd door Robert Schuitemaker, schoonzoon van Adrie Laan, werd in gebruik genomen. Er waren liefst 4 jubilarissen: Wim Bok, 40 jr. en de heren Loek Hartendorp, Adrie Laan en Jaap Veen 25 jaar. Allen ontvingen een certificaat + album als dank en herinnering. In de bestuursverkiezing werd Heleen van Alphen herkozen, Wim Hulshof stopte als penningmeester, maar blijft aan als bestuurslid. Dick Ahles heeft de boekhouding over genomen en zal op een later tijdstip als penningmeester toetreden tot het bestuur. Helaas moet voorzitter Adrie Laan, i.v.m. zijn gezondheidstoestand, aftreden als voorzitter van onze vereniging. Wel blijft hij bestuurslid en de veilingen en prijzen voor de verlotingen regelen. Wim Hulshof zal voorlopig als wnd.voorzitter fungeren – In april komt de mededeling dat de verkopers van kavels op de veilingen, de afrekening vanaf mei op hun bankrekening i.p.v. contant zullen ontvangen – Op voorstel van Will Evers introduceren we in mei een zgn. Kari-ruiltafel. Deelnemers leggen een voor hen overbodig kavel/album/item op die tafel en mogen een ander aanbod van interesse meenemen. Er is direct veel belangstelling voor – In juni wordt Adrie Laan verrast met het Ere-lidmaatschap van de Post-Hoorn, als blijk van grote dank voor al zijn inzet voor onze vereniging. Zijn vrouw en bijna al zijn kinderen kijken hierbij trots toe. – In september wordt Bodo van Amersfoort gehuldigd, omdat hij in 2021 25 jaar lid van de vereniging was. Omdat hij bijna het hele jaar in het buitenland woont én ernstige gezondheidsproblemen heeft gehad, kan er nu pas aandacht aan worden gegeven. Het blad Filatelie zal m.i.v. 1-1-2023 € 2,00 duurder worden i.v.m. de gestegen papierprijzen etc. De samenstelling van de veilingen is vanaf nu een gezamenlijke activiteit van zowel Adrie Laan als Wim Hulshof. Inleveren van nieuwe kavels uitsluitend bij Wim. – In oktober maakt Wim Hulshof bekend dat hij geen ambitie heeft om in het voorjaar 2023 definitief voorzitter te worden. We moeten dus op zoek naar een opvolger – De secretaris maakt in november melding van de opbrengst van deelname aan RaboClubSupport. Die valt met € 88,36 helaas wat tegen – Tijdens de december bijeenkomst speelt Clazien Visser afwisselend Kerst- en Winterliedjes.

Rond de feestdagen ontvangen alle leden per post een mooie verjaardagskalender, die we kosteloos hebben laten drukken uit ons – niet contant opeisbare – tegoed bij de drukker van ons voormalige maandblad.

Afrondend: We kunnen als vereniging terugkijken op een uitstekend jaar, met een prachtige ledengroei. Financieel zijn we gezond én we hebben op velerlei terrein geweldige vrijwilligers. Zonder hen kan een vereniging niet draaien en we zijn hen dan ook allemaal enorm dankbaar! Wel een aparte vermelding voor Wil Hulshof én Inge Wiebes, die als niét-leden van grote betekenis zijn voor de Post-Hoorn.

Namens het Bestuur van de Post-Hoorn,

Jan van Vliet, Secretaris.