Veilingregels DePost-Hoorn

De postzegelvereniging DePost-Hoorn houdt op iedere clubbijeenkomst een (besloten) veiling voor en door de leden. Hier vindt u de laatste veilinglijst, welke u ook daar kunt downloaden. De vereniging heeft de volgende regels voor de veilingen vastgesteld:

Regels inzake de clubveilingen

Besloten op de Algemene Ledenvergadering 8 april 2024 en aangevuld met regels voor het veilen van nalatenschappen op de bestuursvergadering van 13 mei 2024

Het bestuur benoemt de leden die voor de vereniging de veilingen samenstellen. De benoemde leden vormen de veilingcommissie.

De veilingcommissie bepaalt de wijze van aanlevering en kan regels stellen over welke soort kavels niet in aanmerking komen geveild te worden. (bijv. bepaalde soort poststukken, periodes van bepaalde landen). Deze regels van de veilingcommissie worden op de website van de vereniging gepubliceerd. De prijsstelling kan in overleg met de inzender indien nodig worden aangepast.

De veilingcommissie stelt de veiling naar eigen inzicht samen. Bij het samenstellen van de veiling wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod, goede kwaliteit en reële prijsstelling van de kavels welke zo goed mogelijk aansluiten bij de verschillende interesses van onze individuele leden. De kavellijst per veiling wordt vooraf op de website van de vereniging gepubliceerd.

Het samenstelling van een veiling gebeurd aan de hand van de door leden aangeboden kavels. Om alle leden gelijkelijk in de gelegenheid te stellen zijn kavels aan te bieden worden per veiling niet meer dan 10 kavels van één lid aangeboden. In principe worden alle door de leden aangeboden kavels geveild. De aanbiedende leden van kavels betalen bij verkoop 10% van de verkoopprijs aan de vereniging.

De veilingcommissie kan door derden aangeboden verzamelingen bestaande uit zogenaamde ‘nalatenschappen’ accepteren voor het samenstellen van kavels. Deze kavels worden alleen in de veiling opgenomen ten einde een gevarieerde, kwalitatieve en complete veiling te kunnen samenstellen. Bij verkoop van een kavel uit een dergelijke nalatenschap betaalt de eigenaar 10% extra commissie over de verkoopprijs.

Alleen in geval dat er – ook in aanmerking genomen de nalatenschappen – onvoldoende aanvoer is van kavels door leden, kan de veilingcommissie besluiten meer dan 10 kavels per lid en/of kavels van niet-leden in de veiling op te nemen. Bij eventuele verkoop van kavels van niet leden betaalt de eigenaar 10% extra commissie over de verkoopprijs.

Geen enkele lid kan met de veilingcommissie afspraken maken over opname van een aantal kavels in een veiling.

De leden van de veilingcommissie kunnen iedere leverancier van kavels gevraagd en ongevraagd adviseren over de verkoopbaarheid en prijsstelling van de aangeboden kavels.

Alle betalingen bij verkoop van de kavels loopt via de bank rechtstreeks aan de eigenaren van de kavels. De penningmeester zorgt voor uitbetaling.

Op dit moment bestaat de veilingcommissie uit de leden Adrie Laan en Wim Hulshof.

Hoorn, 15 mei 2024.

De commissie voor de de vereniging bedraagt dus 10% van de verkoopprijs en wordt bij het afrekenen met de aanbieder van de kavels gelijk verrekend. De afrekening wordt binnen een week per bank betaald aan de verkoper.

De koper betaalt geen opcenten/commissie en rekent direct na de veiling in de zaal contant af en wordt geacht de gekochte kavels gelijk mee te nemen.

Wilt u zelf kavel voor de clubveiling inbrengen, dan heeft u voor de inlevering een formulier nodig. Download hier in Excel en hier in PDF! De Kavel kunt u inleveren bij Wim Hulshof.