Notulen clubbijeenkomsten 2023

Verslag Ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 8 mei 2023 in de Huesmolen.

Aanwezig: 39 leden. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Harrie en Miriam Driessen, Thijs de Gooijer, Ton Janssen, Caroline Mooij, Sjef Vriend, Nico Waalkes, Clazien Visser, Peter de Groot en Lenie de Valk.

1. Opening. Even na 19.45 u. opent Wim Hulshof de vergadering en heet allen, voor zover nog niet gezien, hartelijk welkom. Hij noemt de namen van behoorlijk veel verhinderde leden. Zijn vrouw Wil is vanwege verslechterde mobiliteit niet aanwezig en de kans bestaat dat dit blijvend zal zijn.

2. Mededelingen. In de veilinglijst zijn 2 foutjes geslopen. Kavel 88 is niet van de Nederlandse Antillen maar Aruba en kavel 135 is van Japan i.p.v. China.

3. Verslag vorige bijeenkomst. Niemand heeft hierover een opmerking of vraag en dus worden ze, onder dankzegging aan secretaris Jan van Vliet, onveranderd vastgesteld.

4. Rondvraag. Eigenlijk een mededeling: Theo Schrever heeft contact gehad met Ton Drost. Het gaat eigenlijk best goed met hem, al mist hij Carla heel erg. Namens Ton brengt Theo de hartelijke groeten van hem over. Bezoek of telefoontjes stelt Ton erg op prijs.
Jantien Koning gaat a.s. zaterdag naar de veiling in Nijverdal. Omdat 2 vaste mee-rijders er niet zijn heeft ze plek in haar auto over. Liefhebbers kunnen zich bij haar melden.

5. Showbord. Piet Mantel verrast ons vanavond met een deel van zijn verzameling met perfins. Perfins werden met name erg veel in Engeland uitgegeven. Ruim 2100 bedrijven maakten via de Perfins reclame voor hun bedrijf, maar ook in Nederland zijn er bijna 900 uitgegeven. Zijn oudste exemplaar is van 1865. De uitgifte van Perfins is rond 1980 gestopt. Daarnaast toont hij een aantal poststukken met speciale stempels die hij ooit in bezit gekregen heeft. Liefhebbers kunnen zich bij hem melden om ze van hem te krijgen, want ‘echt’ verzamelen doet hij niet. Piet krijgt een warm applaus.

. 1e deel Veiling. Ad van Berkel neemt plaats achter zijn desk en verkoopt in een vlot tempo vrijwel alle 1e 45 kavels aan meerdere liefhebbers.

7. Pauze. Nel Tieken en Theo Schrever raken, met dank aan extra afnemers, alle beschikbare loten kwijt. De andere aanwezigen genieten van hun drankje en/of gaan de Perfins en Poststukken van Piet Mantel bekijken.

8. 2e deel van de Veiling. Ook van de resterende 100 kavels verwisselt het merendeel van eigenaars, maar het blijft opvallen dat Oost-Europa weinig kopers trekt. Uiteindelijk worden 110 van de 146 kavels (75%) verkocht voor een totaal bedrag van € 418,40.

9. Verloting. Rinus van der Ark neemt dit als gebruikelijk voor zijn rekening en maakt een deel van de aanwezigen weer blij met enkele prijzen. Leden met de intialen “J.B.” lopen opvallend vaak naar de tafel om meerdere prijzen te mogen uitkiezen!

10. Aanwezigheidsprijzen. Loek Hartendorp en Wim Hulshof worden uit de ‘hoge hoed’ getrokken en halen hun prijs bij Rinus op.

11. Sluiting. Even voor half tien bedankt Wim allen voor de aanwezigheid en deelname, ziet ons graag terug op 5 juni en voor diegenen die dan met vakantie zijn een prettige tijd elders. Nadat de printerproblemen zijn opgelost, mogen de vele kopers de kavels ophalen en afrekenen, terwijl anderen de zaal weer in de oorspronkelijk staat brengen.

Jan van Vliet, secretaris


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 3 april 2023 in de Huesmolen te Hoorn.

Aanwezig: 49 leden + Wil Hulshof. Afwezig met kennisgeving: Thijs de Gooijer, Ed Hoes, Ton Janssen, Gerrit Visser en Sjef Vriend.

1. Opening. Om 19.40 u. heet voorzitter ad interim Wim Hulshof allen hartelijk welkom en is blij met de grote opkomst van bijna 50 leden, al mist hij wel een aantal vertrouwde gezichten.Leo Hartog is, na een lange en voor hem moeilijke periode, kort aanwezig geweest en van plan om volgende maand weer de hele avond te blijven!

2. Mededelingen. Als eerste geeft Kees Overtoom een korte toelichting op de plannen voor de grote, regionale veiling die in november zal worden gehouden. Belangstellenden kunnen bij hem informatie krijgen + inzendformulieren voor de kavels. U kunt die ook bij hem via email opvragen (keesovertoom@kpnmail.nl) Verder is de website te bekijken: https://regio3veiling.nl – Wim Hulshof geeft door dat ons oud-lid Jan Eelman op 2 april is overleden. Hij was een trouw bezoeker aan onze vereniging en een man waar je flink plezier mee kon hebben. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen – Ons lid Gerrit Visser was per 1 april 25 jaar lid van onze vereniging. Helaas kan hij vanavond niet aanwezig zijn, dus zal het Certificaat + album later aan hem uitgereikt worden – Ondanks vele mondelinge en schriftelijke verzoeken zijn nog steeds een aantal leden nalatig met betaling van de contributie voor 2023. Wanneer die niet op korte termijn tot betaling overgaan, kan het bestuur besluiten tot royement over te gaan! – Clazien Visser heeft het Showbord vanavond gevuld. Zij heeft gekozen voor het thema Ruimtevaart en geeft daar een korte toelichting op. Een aantal leden heeft het al het bekeken en in de pauze volgen er nog velen.

3. Notulen 13 maart 2023. Deze geven geen opmerkingen of vragen, dus worden met dank aan de secretaris, onveranderd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2022 van de secretaris. Een ieder heeft deze kunnen vinden op de website van de Post-Hoorn. Ook hier zijn geen opmerkingen e/o vragen over, dus worden ze aldus vastgesteld.

5. Jaarverslag 2022 + begroting 2023 door de penningmeester. Bij binnenkomst heeft iedereen de gelegenheid gehad de cijfers + toelichting te ontvangen en er kennis van te nemen. Penningmeester Dick Ahles geeft een toelichting op wat afwijkende cijfers t.o.v. vorige jaar. Door investering in nieuwe software voor de verwerking van de veilingen is er eenmalig rond de € 400,- geïnvesteerd, die ineens zijn afgeschreven. Ook moest er nog een laatste termijn, volgens het contract, aan de uitgever van ons voormalige clubblad worden betaald. Van het opgebouwde, niet opeisbare, tegoed werd eind 2022 de verjaardagskalender gedrukt en per post aan alle leden toegezonden. De portokosten voor het versturen bedroegen rond de € 150,-. Door deze 3, eenmalige kosten, werd het jaar afgesloten met een beperkt tekort van € 52,58. – De, als gebruikelijk, zuinig opgestelde begroting 2023 gaat uit van een resultaat van € 0,00. Maar met de inschatting dat we vermoedelijk wel met een positief saldo kunnen afsluiten. De Post-Hoorn is een gezonde vereniging met toereikende reserves. Omdat we rekening moeten houden dat, gezien de landelijke ontwikkelingen, ook ons ledental de komende jaren zal gaan dalen, is het beschikbare vermogen een goeie buffer. Verhoging van de contributie is 2024 is door onze aanwezige reserves niet nodig. – Vragen door de leden over de cijfers zijn er niet, maar Will Evers complimenteert de penningmeester met het verslag en de toelichting. Ook vraagt hij naar de verwachtingen rond het toekomstige ledental. Jan van Vliet geeft aan dat landelijk bij de SvF dit met plm. 7% per jaar daalt, maar wij als de Post-Hoorn tegen de landelijke trend in zelfs licht groeien in ons ledental.

6. Verslag kascontrolecommissie over de financiële administratie 2022. Nico Waalkens geeft, mede namens Kees Overtoom op humorvolle wijze verslag van hun bevindingen, die hij afsluit met het voorlezen van de uitgevoerde werkzaamheden en hun advies de penningmeester + het bestuur te dechargeren voor de administratie van het verenigingsjaar 2022. Middels applaus van de aanwezige leden volgt men het advies. Wim spreekt zijn dank uit tot Dick, omdat hij als geen ander weet, hoeveel tijd het bijhouden van de cijfers kost en bedankt Nico en Kees voor hun werkzaamheden.

7. Benoeming nieuw – reserve – lid voor de kascontrolecommissie. Willem Overboom is al beschikbaar als reserve-lid. Peter de Groot stelt zich als 2e reserve-lid beschikbaar. Kees Overtoom en Nico Waalkens zijn in principe ook voor volgend jaar degenen die de controle gaan uitvoeren. Nico Waalkens stelt voor om dan 1 van de leden te laten ruilen met een reserve-lid. Dat voorstel neemt de vergadering over.

8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar secretaris Jan van Vliet. Bij het uitblijven van tegenkandidaten is hij automatisch, onder applaus, her-verkozen. Wel heeft hij aangegeven dat dit zijn laatste periode zal zijn, waarin hij aanblijft, dus uiterlijk over 3 jaar zal er voor hem een opvolger moeten komen. – Wim Hulshof was in principe tot vandaag voorzitter ad interim. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met 6 kandidaten voor het voorzitterschap, maar om diverse reden, is niet één van hen bereid dit te worden. Voorlopig gaat Wim dus noodgedwongen door. Krista Hartendorp vraagt wat de werkzaamheden eigenlijk inhouden. Op korte termijn zal het bestuur haar bijpraten.

9. Rondvraag. Will Evers vraagt of de maandelijkse roulatie van het wachtwoord op de website niet achterwege kan blijven. In het kader van de privacy van onze leden blijft dit in tact. Vrijwel alle informatie is voor iedereen, dus ook niet-leden, in te zien, alleen de gegevens van onze leden + hun verzamelgebieden, zijn slechts via het wachtwoord in te zien. Daarbij is het ezelbruggetje om het wachtwoord te onthouden toch erg gemakkelijk – Theo Schrever ervaart bij de verkoop van lootjes dat er een chronisch gebrek aan wisselgeld is. Heeft iemand een oplossing? Wim geeft aan dat leden die alleen ‘groot’ geld hebben, dat altijd vooraf bij de penningmeester kunnen wisselen. – Harrie Driessen vraagt welke catalogus prijzen bij de veiling gebruikt worden. In principe altijd Michel, m.u.v. kavels Nederland en O.G.

10. Sluiting. Wim Hulshof dankt de vele vrijwilligers binnen onze vereniging voor de heel diverse werkzaamheden die men voor de Post-Hoorn doet en sluit de jaarvergadering. Na de pauze volgt het gebruikelijke programma.

11. Pauze. Nel Tieken en Dominique Raap zijn beschikbaar voor de verkoop van de loten en met wat moeite raken ze die allemaal kwijt.

12. Veiling. Veilingmeester Ad van Berkel ziet kans om 122 (83,5%) van de 146 kavels kwijt te raken, goed voor een omzet van ruim € 450,-

13. Verloting. Rinus van der Ark maakt weer velen blij met 1 of meer prijsjes. Het blijft opvallend dat steeds enkele aanwezigen blijven lopen om een prijs uit te zoeken.

14. Aanwezigheidsprijzen. De dames Tiny Koopmans en Clazien Visser worden uit de ‘hoge hoed’ van Rinus gekozen om deze in ontvangst te nemen.

15. Sluiting. Rond 21.40 u. komt er weer een einde aan een goede bijeenkomst. Velen helpen mee om de zaal weer netjes op te ruimen en de kopers van kavels stellen zich in een rij op om deze af te rekenen.

Jan van Vliet, secretaris.


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op maandag 13 maart 2023 in de Huesmolen in Hoorn.

Aanwezig: 46 leden + Wil Hulshof. Afwezig met kennisgeving: Corina Blokker, Robert Bosch, Ton Janssen, Floris Ruiter én secretaris Jan van Vliet.

 1. Opening. Even voor 20.00 u. opent Wim de vergadering met een hartelijk welkom voor de vele aanwezigen.
 2. Mededelingen. De eerder genoemde regio-veiling, georganiseerd door een 5-tal verenigingen uit Noord Holland boven Amsterdam, is verplaatst naar het najaar. Daarna vraagt Wim aan Kees Overtoom om een toelichting te geven op de plannen die men heeft.
 3. Notulen 6 februari 2023. Tekstueel zijn er geen vragen, dus worden ze aldus vastgesteld. Inzake de ‘smoelenboekfoto’s’ vraagt Wim of er nog leden zijn die niet door Krista Hartendorp op de foto zijn gezet. De mensen die zich daarop melden worden aansluitend door Krista met haar toestel vastgelegd.
 4. Showbord. Willem Overboom heeft gekozen voor het onderwerp ‘Postzegels op Postzegels’. Min of meer bij toeval kwam hij in het bezit van een album met deze zegels. Als er belangstelling voor is mag u zich hem melden, want het is te koop……
 5. Rondvraag. Niemand van de aanwezigen heeft iets te vragen of op te merken.
 6. 1e deel van de veiling. Voor de pauze werkt Ad het 1e deel van de kavellijst in een lekker tempo af.
 7. Pauze. Terwijl de leden genieten van een consumptie, het showbord bekijken of gewoon een gezellig praatje met elkaar maken, zien Dominique Raap en Theo Schrever weer kans om alle loten kwijt te raken.
 8. 2e deel van de veiling. Ook voor de resterende kavels is een goede belangstelling. Van de 146 kavels verwisselen uiteindelijk 117 van eigenaar (ruim 80%), goed voor een omzet van € 436,40.
 9. Verloting. Vooraf hebben weer vele leden de te verdienen prijzen bekeken in de hoop door Rinus met hun nummer(s) opgeroepen te worden. Rond de 35 prijzen en prijsjes vinden weer veel gelukkige, nieuwe eigenaars.
 10. Aanwezigheidsprijzen. Heleen van Alphen en Nico Boon worden uit de ‘Hoge Hoed’ van Rinus getrokken en nemen hun prijs in ontvangst.
 11. Sluiting. Aan het eind van weer een geslaagde bijeenkomst, dankt Wim allen voor de aanwezigheid en ziet ons graag op 3 april weer terug. Vervolgens sluit hij de vergadering. Vele vrijwilligers ruimen de zaal opnieuw in en andere leden stellen zich op om de kavels af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris, met dank voor de ontvangen informatie aan Dick, Heleen en Wim!!!


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 6 februari 2023 in de Huesmolen in Hoorn

Aanwezig: 45 leden + Wil Hulshof + liefst 5 gasten. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Will Evers, Fons Molenaar en Dominique Raap.

 1. Opening. Tegen 20.00 u. groet Wim Hulshof alle aanwezigen, w.o. liefst 5 gasten: Harrie en zijn dochter Miriam Driessen, Conny Ligthart en dhr. A. Heerekoper en dhr. Wil Gottenbos en opent vervolgens de vergadering.
 2. Mededelingen. Alle leden hebben al per email bericht gehad van het overlijden van Carla DrostDekker op 21 januari, een dag ná haar 80e verjaardag. Zij was ere-lid van onze vereniging en lid van verdienste van de K.N.B.F. Ons medeleven gaat uit naar haar man en lid van de Post-Hoorn Ton Drost. Als eerbetoon gaan alle leden – voor zover mogelijk – staan en zijn we 1 minuut stil. – Onze bijeenkomst in maart zal op de 13e maart zijn – Ook na een 2-tal schriftelijke verzoeken door de secretaris hebben op dit moment ruim 20 leden de contributie voor 2023 nog niet betaald. Namen noemen we niet, maar in de pauze kan het ook contant worden afgerekend! – Kavel 138 van de veilinglijst heeft een foutieve omschrijving. Het betreft Hamid-stroken. – We zoeken met spoed een vervanger voor het afhandelen van de veilingen, voor het geval Dick Ahles niet aanwezig kan zijn. Koos Overtoom meldt zich hier voor aan en krijgt als dank applaus! – De jaarvergadering zal op 3 april 2023 worden gehouden. – In de pauze zal Krista Hartendorp de eerste foto’s maken voor het ‘smoelenboek’. De foto’s worden – beschermd achter het wachtwoord – op de website geplaatst en dus alleen voor leden beschikbaar!
 3. Notulen 9 januari 2023. Bij gebrek aan opmerkingen of vragen worden ze onveranderd vastgesteld. Voor belangstellenden zijn ze altijd te vinden op de website.
 4. Showbord. De vorige maand is nagelaten hiervoor een liefhebber te vragen, dus helaas, vanavond valt er niets te bewonderen. Voor de komende maanden geven zich de volgende leden op: 13 maart Willem Overboom, 3 april Clazien Visser, 1 mei Piet Mantel en op 5 juni Adrie Laan.
 5. Rondvraag. Jacqueline de Boer is enthousiast over de ruimte opstelling van de zaal vanavond. Voor herhaling vatbaar!
 6. 1e deel van de veiling. Ad van Berkel raakt in een vlot tempo weer bijna alle eerste 45 kavels kwijt.
 7. Pauze. Nel Tieken en Theo Schrever komen eigenlijk wat lootjes tekort om iedereen tevreden te kunnen stellen.
 8. 2e deel van de veiling. Ook het grootste deel van de resterende kavels krijgen vanavond een nieuwe eigenaar. Slechts 16 kavels blijven liggen, m.a.w. bijna 89% is verkocht, voor een totaal bedrag van € 582,75!
 9. Verloting. Rinus van der Ark is weer goed bij stem en maakt weer veel leden blij met nieuwe aanwinsten voor de verzameling.
 10. Aanwezigheidsprijzen. Wim Bok en Rick Valentijn zijn de gelukkigen deze maand.
 11. Sluiting. Net na 21.30 u. sluit Wim de bijeenkomst en noemt nog eens de datum van de volgende bijeenkomst: 13 maart a.s. – Liefst 3 van de gasten, Harrie en Miriam en Wil geven aan de secretaris door dat ze lid van de Post-Hoorn willen worden. Prachtig nieuws als afsluiting van een mooie bijeenkomst – De kopers van kavels worden door Jan van Vliet opgeroepen om deze af te rekenen en mee naar huis te mogen nemen – Met dank aan vele vrijwilligers worden de tafels en stoelen ondertussen aan de kant gezet. – Om 22.00 u. verlaten ook de bestuursleden de zaal.

Jan van Vliet, Secretaris


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 9 januari 2023 in de Huesmolen te Hoorn

Aanwezig: 40 leden + 1 gast + Wil Hulshof Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Corina Blokker, Rein Kuijsten, Carolina Mooy en Clazien Visser.

 1. Opening. Even voor 20.00 u. opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom. Hij wenst, voor zover nog niet persoonlijk gedaan, mede namens het bestuur allen een goed en zo mogelijk gezond 2023, met veel verzamelplezier. Als gast is in ons midden de heer Nico Boon, al eerder lid van onze vereniging, die wellicht opnieuw lid van de Post-Hoorn zal worden.
  • Mededelingen. De operatie van bestuurslid Heleen van Alphen is uitgesteld tot de 17e januari. – Vorige maand is een oproep gedaan voor 1 of meer vrijwilligers om de organisatie van de KAURI-ruiltafel van Will Evers en Kees Overtoom over te nemen. Positieve reacties hierop zijn uitgebleven, dus waarschijnlijk zal dit het eind betekenen van een leuk en succesvol initiatief, tenzij…….?
 2. Notulen 12 december 2022. Er zijn geen vragen of opmerkingen, dus worden ze onveranderd vastgesteld.
 3. Showbord. Ton Nieuwenhuizen presenteert uit zijn omvangrijke verzameling een aantal FDC’s en zegels rond de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn en geeft daarbij een aantal interessante anekdotes rond Jesse Owens, de Zeppelin én onthult het mysterie rond de foto van een mooie dame. Hij krijgt een warm applaus en velen nemen in de pauze een kijkje.
 4. Rondvraag. Hier maakt niemand gebruik van.
 5. 1e deel van de veiling. Voor de pauze ziet Ad van Berkel kans om liefst 44 van de 45 kavels aan geïnteresseerden kwijt te raken!
 6. Pauze. Nel Tieken (terug van weggeweest) en Theo Schrever raken vlot van de beschikbare loten af.
 7. 2e deel van de veiling. Voor de resterende 100 kavels is de belangstelling iets minder, maar, met ondersteuning van Wil Hulshof en Ineke Hauser verwisselen in totaal 115 van de kavels (bijna 80%) van eigenaar, goed voor een omzet van € 473,15.
 8. Verloting. Omdat Rinus van der Ark zijn stem bijna kwijt is, neemt Wil Hulshof vandaag de honneurs waar en alle beschikbare prijzen en prijsjes zijn in no-time weg.
 9. Aanwezigheidsprijzen. Veilingmeester Ad van Berkel en ‘good old’ Adri van de Starre mogen deze maand de attentie in ontvangst nemen.
 10. Sluiting. Even na 21.30 u. sluit Wim Hulshof onze 1e bijeenkomst van 2023 en hoopt ons allen op 6 februari weer te ontmoeten. De leden die 1 of meer kavels hebben gekocht mogen die vervolgens komen afrekenen en in ontvangst nemen. En ondertussen ruimen een flink aantal vrijwilligers de zaal weer op om deze in oorspronkelijke staat in te richten. Even na 22.00 u. is alles aan de kant en gaat ook het bestuur huiswaarts.

Jan van Vliet, Secretaris.