Privacy verklaring van Postzegelvereniging de Post-Hoorn te Hoorn


          

 

In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum

datum aanvang lidmaatschap, verzamelgebied(en)

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris.

Ze zijn binnen onze vereniging uitsluitend beschikbaar bij bestuursleden ende rondzendleider.

 

Onze vereniging is aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie (SvF).

Met SvF is een verwerkersovereenkomst gesloten ter bescherming van uw privacy rechten.

Uw gegevens worden deels doorgegeven aan het SvF voor de uitvoering van de door haar verleende diensten t.b.v. van leden van onze vereniging.

Het SvF heeft voor onze vereniging een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie.

De administratie van het maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest.

Zij ontvangen uitsluitend: naam adres en woonplaats gegevens t.b.v. verzending van het Maandblad. Met de uitgever van het Maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie resp. met de drukker ervan, is een contract gesloten. De Stichting heeft met Abonnementenland een zgn. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacy rechten worden gewaarborgd.

De drukker van ons maandblad de Post-Hoorn heeft eveneens uitsluitend uw naam, adres en woonplaats ter beschikking voor de adressering van dit blad.

Tenslotte worden uw gegevens beperkt genoemd op de website van onze vereniging

www.depost-hoorn.nl

 

Uw gegevens worden verder niét aan derden ter beschikking gesteld.

 

       Uw rechten:

1)      Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.

2)      Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. 

3)      U mag ons een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.

4)      Recht om gegevens te laten wissen: We zullen uw persoonsgegevens wissen wanneer de persoonsgegevens niet langer noódzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.

5)      Recht om bezwaar te maken: U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.

6)      Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, dient u schriftelijk of elektronisch contact op te nemen met onze secretaris.

7)      Bewaren van uw persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

8)      Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken.

Bij wijziging van deze privacyverklaring zal hiervan mededeling worden gedaan in ons maandblad de Post-Hoorn en op onze website. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld.

 

Opgemaakt te Hoorn, 31 oktober 2018            
INDEX